Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
   
 
DE


V následujících oblastech ochrany přírody a péče o krajinu bylo Pozemkovým spolkem „Horní Lužice“ zpracovány projekty, které byly ve městech a obcích realizovány vlastními týmem a za podpory nezaměstnaných osob.

Výsadby:   
 
 
 
   •  1-, 3- und 5-řadé výsadby mezí
•  výsadby alejí
•  nové výsadby ovocných sadů
 
Likvidace invazních druhů rostlin:  

  
•  v CHKO „Neißeaue“ a v lokalitě „Mengelsdorfer Wasser“
•  z dotačních prostředků v Görlitz, Reichenbachu, 
   Markersdorfu, Neißeaue, Rothenburgu a Kollmu
•  na základě smlouvy o dílo s Okresem Görlitz, v rámci
   projektu „Management invazních druhů rostlin v Euro-
   regionu Nisa“, 2010 – 2012
 
Péče o mokřady:
 
 
•  několikrát v roce v Ludwigsdorfu, Goßwitz a Jauernicku
•  jednou v roce v Krobnitz a Friedersdorfu
 
Tvorba plotů ze suchých větví:
 
•  v Hagenwerder a Liebstein
 
Ekologické péče o trvalé travní
porosty:
  
 
•  na plochách zemědělských družstev v Markersdorfu,
   Schöpstalu a Zodelu
 
Revitalizace vodních ploch:
 
 
 
•  rybníky a vodní toky v Dittmannsdorfu,
   Kunnersdorfu, Ludwigsdorfu, Ober Prauske
   a Reichenbachu
 
Naučné stezky a prožitkové
plochy:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektování a tvorba:
•  Přírodní naučná stezka o lomu kamenů „Königshainer Berge“
•  Přírodní naučná stezka „Berzdorfer Halden“
•  Přírodní naučná stezka „Reichendorfer Polder“
•  Naučná stezka „Weißen Bruch“, Niesky
•  Přírodní naučná stezka a prožitková plocha v Reichenbachu
   (Cíl 3-Projekt „Zelený most – Okrouhlá -Reichenbach“)
•  Podpora při projektování prožitkové plochy na Přírodní památce
   „Großsaubernitzer Berg“

Zpracování projektových podkladů pro:
•  Dílčí revitalizaci v parku v Jänkendorfu
•  Turistické trasy v Melaune a Kunnerwitz
  
Aktivní ochrana druhů:
 
 
•  např. formou revitalizace starých trafostanic v Biesig, Diehsa,
   Löbensmüh, Sohlandu a.R. a Thiemendorfu
 
Mapování kvality struktury:
 
 
•  v Görlitz, Hähnichen, Königshainu, Reichenbachu,
   Rothenburgu a jejich místních částech
 
Realizace „NATURA 2000“:
ve spojení s Rámcovou
směrnicí o vodách
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavními body projektu C 2 podle směrnice „Přírodní dědictví“ jsou:
•  Informovat a vzbudit porozumění vzdělávací prací a prací
   s veřejností v oblasti ochrany přírody
•  Vytvořit „akční skupiny“ – iniciovat rozhovory a diskuze s cílem,
   společně a aktivně chránit vodní plochy a toky
•  Organizace patronátů nad potoky
•  Vytvoření „Vodní naučné stezky“
   – vidět a porozumět toku v místě
•  Projektová nabídka pro školy a ostatní dětská zařízení
   – nadchnout děti a mládež pro problematiku životního prostředí
 
Kompenzační a náhradní opatření:
pro stávající větrné elektrárny,
které představují zásah
do přírody  a krajiny
 
 
 
 
 
 
 
 
pro BOREAS
•  v Niederreichenbachu dvě výsadby
   (ovocné stromy a víceřadé meze)
•  v Biesigu stromy v alejích, ovocné stromy, 2-řadá mez
•  v Pfaffendorfu revitalizace vodní plochy
•  v Krobnitz – ošetření a výsadby na lipové aleji

pro ENERCON
•  v Sohlandu a.R. ošetření a výsadby na třešňové aleji
•  výsadby mezí
•  výsadby podél komunikací v Mengelsdorfu a Löbensmüh
 
Ostatní projekty a aktivity:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Podpora opatření k odstranění škod povodní v roce 2010
   v Görlitz a Reichenbachu
•  Organizace 8. Sympózia třístranné pracovní skupiny EUREX-AG
   „Čistá Nisa“ 2010 z pověření Okresu Görlitz
•  Mapování všech přírodních památek v Okrese Görlitz
   ve  spolupráci s oddělením ochrany přírody
•  Mapování potenciálu dělení ploch z pověření Okresu Görlitz
•  Podpora projektu „Agenda 21 v Görlitz“ v oblasti ekologické
   výchovy
•  Zakázky společnosti LISt-GmbH v oblasti péče o trvalé
   travní porosty a ošetření ovocných stromů v Reichenbachu
   a Sohlandu a.R.
•  Účast na saských projektech „Hledá se plšík lískový“
   a „Sledování světlušek“