Wir über uns   ProjekteNaturschutzstationPresse | Download    Kontakt
Was ist ein "LPV"
Vereinsgründung
Aufgabengebiete
Mitgliedschaft
Ausschreibungen
Veranstaltungskalender
       ----------------------------
Kontaktstelle Biber
   
 
DE


Organizace a realizace péče o ekologicky cenné plochy v zájmové oblasti pozemkového spolku „Horní Lužice“ v součinnosti s orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků s cílem zachovat a podporovat stávající pestrou flóru a faunu. 

Zajištění stávajících systémů ekologické stability revitalizací a vytvářením nových životních prostor pro naši faunu a flóru.

Zprostředkování informací a zapojení veřejnosti do cílů a úkolů péče o krajinu, ochrany přírody i jednotlivých druhů.

Hlavními cíli pozemkového spolku jsou:

 • Péče o ekologicky cenné rezervní plochy
 • Revitalizace mokřadů
 • Péče o trvalé travní porosty
 • Výsadba ochranných mezí
 • Nová výsadba alejí
 • Doplňování stromů do historických chráněných alejí
 • Projektování a realizace naučných stezek a turistických cest
 • Realizace opatření k ochraně živočišných druhů, vyskytujících se v objektech
 • Zakládání nových mokřadů
 • Zakládání biokoridorů
 • Nová výsadba ovocných sadů
 • Likvidace invazních druhů rostlin
 • Mapování vodních toků